Lawyers and Legal Officer

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Lawyer from £48,650, Legal Officer £43,950
Posted
02 Aug 2017
Closes
31 Aug 2017
Hours
Full time
Contract type
Permanent

Welsh Government Legal Services Department – Lawyers

Executive Band 2 (EB 2) - £48,650 rising in stages over 3 years to £56,900

Legal Officer (Management Band 1) - £43,950

The Welsh Government offers lawyers a unique opportunity to work within a dynamic environment that places them at the heart of devolved government, projects of national significance and profile, at the cutting edge of major constitutional developments, including the significant challenges raised by withdrawal from the European Union and at the forefront of the policy and law making process.

We are looking for Solicitors or Barristers or Chartered Legal Executives with a strong interest in public law and an appreciation of the devolution settlement in Wales to work in the largest public sector legal department in Wales. You may already be a public law practitioner, however if not, we are still interested in hearing from practitioners with experience in other fields who have the intellectual capacity and commitment to learn quickly and deploy their transferable skills and experience as a foundation for developing a new career as a government lawyer. Although public and administrative law is at the core of what we do, we also operate in more specific and specialised areas such as landlord and tenant law, public procurement, planning, health, education law and taxation (this list is by no means exhaustive) and we are seeking to fill a number of posts in a variety of areas across the Legal Services Department.  Welsh language skills, although desirable, are not required to work in the Welsh Government. The exercise will seek to identify a number of successful applicants either for posting immediately or for posting to opportunities that arise over the ensuing 12 months.  In addition to permanent opportunities, candidates will be invited to indicate on application whether they would also be interested in fixed term opportunities (with the possibility of permanency) or whether they are in a position to consider a secondment opportunity. The posts will be essentially Cardiff-based as part of the civil service and benefits include a variety of working patterns and working arrangements, 31 days leave per annum and membership of the civil service pension scheme.  

If you would be interested in applying for a lawyer post within Legal Services please visit the internet portal included below for further details and access to the online application process.  Applications will be considered by an appointed Selection Panel.

We particularly welcome applications from disabled people, LGBT people and BAME people.

Please note that in the event of there being a large number of applicants, applications will be assessed in the first instance on the basis of evidence provided in relation to the job specifics criteria.  Applications from candidates that fail to satisfy our requirements against the job specifics will not be assessed further.

To gain more information on working for the Welsh Government and on the role of Welsh Government lawyers, interested candidates are cordially invited to our Open Day at our Welsh Government London office anytime between 11:00 and 15:00 hrs  at, 25 Victoria Street, London SW1H 0EX or at Crown Buildings, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ on 17th August 2017.

Closing date: 31st August 2017.

For further information and application, visit www.wales.gov.uk/recruitment or email HR-Helpdesk@gov.wales

The Welsh Government is an Equal Opportunities and Disability Confident Employer.

Alternatively applicants, including applicants who have a disability and who require reasonable adjustments to be made in the application process, can obtain further information and an application form by calling the HR Helpdesk on 029 2082 5454.

 Appointments to Legal Officer will be made where successful candidates have less than three years’ post qualification experience. Candidates appointed as a Legal Officer will be eligible to re-grade to EB2 when they reach one years’ service or three years’ post qualification experience, whichever comes sooner (subject to satisfactory performance).

 

Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru - Cyfreithwyr

Band Gweithredol 2 (EB 2) -  £48,650 yn codi'n raddol dros 3 blynedd i £56,900

Swyddog Cyfreithiol (Band Rheoli 1) - £43,950

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cyfle unigryw i gyfreithwyr weithio mewn amgylchedd deinamig sy'n eu rhoi yng nghanol llywodraeth ddatganoledig a phrosiectau o bwys cenedlaethol, ac ar flaen y gad o ran datblygiadau cyfansoddiadol pwysig, gan gynnwys yr heriau mawr sy'n codi o ganlyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd, a'r broses o lunio polisi a chyfraith.

Rydym yn chwilio am Gyfreithwyr a Bargyfreithwyr neu Weithredwyr Cyfreithiol Siartredig sydd â diddordeb mawr mewn cyfraith gyhoeddus a gwerthfawrogiad o'r setliad datganoli yng Nghymru i weithio yn yr adran gyfreithiol sector cyhoeddus mwyaf yng Nghymru. Efallai eich bod eisoes yn ymarferydd cyfraith gyhoeddus. Fodd bynnag, os nad ydych chi, byddai gennym hefyd ddiddordeb mewn clywed gan ymarferwyr â phrofiad mewn meysydd eraill sydd â'r gallu deallusol a'r ymroddiad i ddysgu'n gyflym ac i ddefnyddio eu sgiliau trosglwyddadwy a'u profiad fel sylfaen ar gyfer datblygu gyrfa newydd fel un o gyfreithwyr y Llywodraeth. Er mai cyfraith gyhoeddus a chyfraith weinyddol sydd wrth graidd ein gwaith, rydym hefyd yn gweithio mewn meysydd mwy penodol ac arbenigol megis cyfraith landlordiaid a thenantiaid, caffael cyhoeddus, cynllunio, cyfraith iechyd ac addysg a threthi (nid yw hon yn rhestr lawn ar unrhyw gyfrif) ac rydym am lenwi nifer o swyddi mewn amrywiol feysydd ar draws yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol.  Er bod sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol, nid ydynt yn hanfodol er mwyn gweithio yn Llywodraeth Cymru. Bydd yr ymarfer yn ceisio dod o hyd i sawl ymgeisydd llwyddiannus naill ai i ddechrau swydd ar unwaith neu i gael cyfle i ddechrau swydd fydd yn codi yn ystod y 12 mis wedi hynny.  Yn ogystal â chyfleoedd parhaol, gwahoddir ymgeiswyr i nodi ar eu ceisiadau a fyddai diddordeb ganddynt mewn cyfleoedd cyfnod penodol hefyd (gyda'r posibilrwydd o fod yn barhaol) neu a ydynt mewn sefyllfa i ystyried cyfle i gael secondiad. Bydd y swyddi yn bennaf yng Nghaerdydd fel rhan o'r gwasanaeth sifil, ac mae’r manteision yn cynnwys amrywiaeth o batrymau gwaith a threfniadau gwaith, 31 diwrnod o wyliau’r flwyddyn ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.  

Os oes diddordeb gennych mewn gwneud cais am swydd fel cyfreithiwr yn y Gwasanaethau Cyfreithiol, ewch i'r porthol ar-lein isod am fwy o fanylion a mynediad i'r broses ymgeisio ar-lein.  Ystyrir y ceisiadau gan Banel Dethol a benodir. 

Sylwer, os ceir nifer fawr o ymgeiswyr, y caiff ceisiadau eu hasesu yn y lle cyntaf ar sail y dystiolaeth a ddarperir mewn perthynas â’r meini prawf penodol i’r swydd. Ni fydd ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni ein gofynion yn erbyn y meini prawf penodol i’r swydd yn cael eu hasesu ymhellach.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl anabl, pobl LGBT, pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

I gael rhagor o wybodaeth am weithio i Lywodraeth Cymru ac am rôl cyfreithwyr Llywodraeth Cymru, mae croeso i ymgeiswyr sydd â diddordeb ddod i'n Diwrnod Agored yn swyddfa Llywodraeth Cymru yn Llundain ar unrhyw adeg rhwng 11:00 a 15:00 o’r gloch, yn 25 Victoria Street, Llundain SW1H 0EX NEU yn Adeiladau’r Goron, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ ar 17 Awst 2017.

Dyddiad Cau: 31 Awst 2017.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i www.cymru.gov.uk/recriwtio neu anfonwch e-bost at HR-Helpdesk@llyw.cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Caiff ymgeiswyr, gan gynnwys ymgeiswyr sydd ag anableddau ac sydd angen i addasiadau rhesymol gael eu gwneud yn ystod y broses ymgeisio, gael mwy o wybodaeth a ffurflen gais drwy ffonio'r Ddesg Gymorth Adnoddau Dynol ar 029 2082 5454.

Similar jobs

Similar jobs