Cardiff Council

Principal Solicitor Property and Planning

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£45,639 - £55,130
Posted
22 Jan 2019
Closes
01 Feb 2019
Position
Barrister, Solicitor
Hours
Full time
Contract type
Permanent

Cardiff Council has a Lexcel accredited successful in house Legal Service based at County Hall in Cardiff Bay with good public transport links and a staff restaurant. 

We have specialist lawyers carrying out litigation, procurement, property, planning, governance, childcare and adult social services work, and aim to provide our clients with an excellent and comprehensive service. Our most recent client survey showed that 88.9% of our clients are satisfied or more than satisfied with our service.  
We seek high calibre candidates with an interest in local government, relevant experience, the ability to manage staff and advise senior officers and politicians and who are able to deal with a varied and demanding workload.
We expect the individuals appointed to take personal responsibility for delivering excellence, to work with others to achieve the best possible outcomes, to embrace change and new opportunities, to make the most of the resources available and to think and act in the best interests of the Council.
The Councils Flexi Time policy does not apply however, these posts are open to individuals who wish to have flexible working patterns, subject to meeting the needs of our clients and having mutual regard to the working arrangements of existing team members. 

This post is a politically restricted post. 

Principal Solicitor (or equivalent legal qualification/experience) Property and Planning (OM2)
Salary: £45,639 - £55,130

Experienced Solicitor or Barrister (or equivalent) to join the Council’s legal team to manage the property and planning team, be a member of and contribute to the Directorate Management Team, deputise for the Operational Manager and on occasions the Director of Legal and Governance and undertake a wide range of property, planning and regeneration work. The post will include giving advice to senior officers and elected councillors.
The successful applicant must have experience of property or planning work, and the ability to motivate and manage staff and develop work systems and processes with the team. 
This vacancy is suitable for post share. 

Closing date: 01/02/2019


We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.
As a large public sector organisation, it is important to us that we support the economic wellbeing of our citizens and that our workforce better reflects the communities we serve. Therefore, although not a requirement for application, we welcome and encourage applications from under represented individuals: 
- aged under 25
- not in employment, education or training 
- from our local communities including in particular those from the Cardiff BAME community 
- able to communicate fluently in Welsh

Mae gan Gyngor Caerdydd wasanaeth cyfreithiol llwyddiannus sydd wedi'i achredu â Lexcel wedi’i leoli yn Neuadd y Sir ym Mae Caerdydd, gyda chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus da a bwyty'r staff.

Mae gennym gyfreithwyr arbenigol yn ymgymryd â gwaith ymgyfreitha, caffael, eiddo, cynllunio, llywodraethu, gofal plant a gwasanaethau cymdeithasol i oedolion, a'n nod yw darparu gwasanaeth rhagorol a chynhwysfawr i'n cleientiaid. Dangosodd ein harolwg cleientiaid diweddaraf fod 88.9% o'n cleientiaid yn fodlon neu'n fwy na bodlon gyda’n gwasanaeth.
Rydym yn chwilio am ymgeiswyr o'r radd flaenaf sydd â diddordeb mewn llywodraeth leol, profiad perthnasol, y gallu i reoli staff a chynghori uwch swyddogion a gwleidyddion ac sy'n gallu ymdrin â llwyth gwaith amrywiol a heriol.
Disgwyliwn i’r unigolion a benodir gymryd cyfrifoldeb personol am sicrhau rhagoriaeth, gweithio gydag eraill i gyflawni’r canlyniadau gorau posib, ymateb yn gadarnhaol i newid a chyfleoedd newydd er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael a meddwl a gweithredu gyda golwg ar hyrwyddo buddiannau’r Cyngor.
Nid yw polisi oriau gweithio hyblyg y cyngor yn berthnasol, fodd bynnag, mae’r swydd yn agored i unigolion sy’n dymuno cael patrymau gwaith hyblyg, yn amodol ar fodloni anghenion ein cleientiaid a dangos ystyriaeth y naill i'r llall i drefniadau gwaith aelodau presennol y tîm.  
Mae’r swydd yma yn swydd dan gyfyngiadau gwleidyddol. Dyma’r cyfleoedd sydd ar gael:

Prif Gyfreithiwr (neu gymhwyster/profiad cyfreithiol cyfatebol) Eiddo a Chynllunio (RhG2)

Cyflog: £45,639 - £55,130
Cyfreithiwr neu fargyfreithiwr profiadol (neu gyfwerth) i ymuno â thîm cyfreithiol y Cyngor i reoli'r tîm eiddo a chynllunio, bod yn aelod o, a chyfrannu i dîm rheoli'r Gyfarwyddiaeth, dirprwyo ar ran y Rheolwr Gweithredol ac ar adegau'r Cyfarwyddwr Cyfreithiol a Llywodraethu ac ymgymryd ag ystod eang o waith eiddo, cynllunio ac adfywio. Bydd y swydd yn cynnwys rhoi cyngor i uwch swyddogion a chynghorwyr etholedig.
Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar brofiad o waith eiddo neu gynllunio, a'r gallu i ysgogi a rheoli staff a datblygu systemau a phrosesau gwaith gyda'r tîm. 
Mae’r swydd gwag hyn yn addas i’w rhannu.

Dyddiad Cau: 01/02/2019

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na rhai Saesneg
Fel sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu yn adlewyrchu’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu’n well. Felly, er nad yw’n ofynnol ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion sydd heb gynrychiolaeth ddigonol: 
- 25 oed ac iau
- nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 
- o’n cymunedau lleol, yn arbennig o gymuned Pobl Ddu a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd 
- sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl drwy gyfrwng y Gymraeg.