Vale of Glamorgan

Principal Lawyer/Team Leader

Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
£40,858 - £44,697 p.a.
Posted
06 Feb 2019
Closes
19 Feb 2019
Position
Solicitor
Hours
Full time
Contract type
Permanent

Principal Lawyer/Team Leader – Community Services Team

Post Reference: X/LG/LG004

Grade K, SCP 45 – 49 £40,858 - £44,697 p.a.

From 1st April 2019

Grade 11, SCP 40 – 43 £42,683- £45,591 p.a.

Where applicable the Council operates a pool car scheme for business travel. Where it is not suitable or possible to use a pool car, local car mileage or travel expenses may apply, as determined by the Council.       

Service: Legal Services  

Location: Civic Offices, Barry     

Permanent/Temporary: Permanent      

Closing Date: 19.02.19 17:00

 Further Information

Days / Hours of Work

5 days Monday - Friday- 37 hours per week

 Brief Description of Post

The post holder will be the principal member of a team of specialist lawyers, and will provide an efficient and high quality legal advice, support and representation for the Council in legal cases.  The post holder will provide strong and proactive leadership and development of the team and allocate and manage casework effectively to achieve optimum performance.  The post holder will actively contribute to the professional development of the service, with particular responsibility for the personal and professional development of the team.  The post holder will have a personal caseload of legal work relevant to a specific area of law based on complexity and importance.

Interviews for this post will be held on 1st March 2019.

DBS Check Required (For further information, please visit DBS): Standard

Prif Gyfreithiwr/Arweinydd Tîm y Gwasanaethau Cymunedol

Cyfeirnod y swydd: X/LG/LG004

Gradd K, PCG 45 – 49 £40,858 - £44,697 y.f.

O 1 Ebrill 2019:

Gradd 11, PCG 40 – 43 £42,683- £45,591 y.f.

Lle bo’n berthnasol mae'r Cyngor yn gweithredu cynllun cronfa geir ar gyfer teithio busnes. Lle nad yw'n addas neu bosibl defnyddio cronfa geir, gall milltiroedd car lleol neu gostau teithio fod yn berthnasol, fel y penderfynir gan y Cyngor.

Gwasanaeth: Gwasanaethau Cyfreithiol

Lleoliad: Swyddfeydd Dinesig, Y Barri

Parhaol/Dros Dro: Parhaol

Dyddiad cau: 19.02.19 17:00

Gwybodaeth bellach

Diwrnodau / Oriau Gwaith

5 diwrnod - Dydd Llun i ddydd Gwener, 37 awr yr wythnos

Disgrifiad byr o’r swydd

Deiliad y swydd fydd prif aelod tîm o gyfreithwyr arbenigol, a bydd yn rhoi cyngor, cymorth a chynrychiolaeth cyfreithiol effeithlon o ansawdd ar ran y Cyngor mewn achosion cyfeithiol.  Bydd deiliad y swydd yn rhoi arweiniad cryf a rhagweithiol i’r tîm gan eu datblygu a rheoli gwaith achos yn effeithiol i gyflawni’r perfformiad gorau.  Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at ddatblygu proffesiynol y gwasanaeth, gyda chyfrifoldeb penodol dros ddatblygu proffesiynol a phersonol y tîm.  Bydd gan ddeiliad y swydd llwyth achos personol o waith cyfreithiol sy’n berthnasol i faes penodol o’r gyfraith ar sail cymhlethdod a phwysigrwydd.

Bydd cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn cael eu cynnal ar y 1 Mawrth 2019.

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd? (Am ragor o wybodaeth ewch i DBS): Safonol

Dyddiad cau: 19.2.2019