Corporate Manager

Location
Penmorfa, Aberaeron
Salary
£48,394 – 50,241 per annum
Posted
14 Feb 2019
Closes
03 Mar 2019
Ref
REQ101428
Practice area
Law Management
Hours
Full time
Contract type
Permanent

LEGAL AND GOVERNANCE SERVICES

CORPORATE MANAGER - LEGAL SERVICES

Ref: REQ101428

Location: Penmorfa, Aberaeron

Salary: Grade 15 (SCP 53 - 55): £48,394 – 50,241 per annum

Contract: Permanent

Hours: 37 hours per week

Ceredigion County Council is a unitary local authority delivering a diverse range of services to the county’s residents, visitors and businesses. Ceredigion is an exceptional place to live and work.

This is an outstanding opportunity to make a contribution to the work of a forward looking Council that has a unique place in the culture and geography of Wales.

To be the Council's Legal Services Manager and lead advisor to the Council on behalf of the Council's Legal services.

Provide efficient and effective Legal services. 

Provide Deputy Monitoring Officer services.

To provide a key link with Corporate Lead Officers and work with other Corporate Managers in ensuring that teams are managed consistently to meet strategic and corporate objectives and that these are effectively co-ordinated and implemented across all service areas. 

Whilst Corporate Managers have specific responsibility to manage a team and/or function, they have a corporate responsibility to ensure that all service activities and actions are managed to support Council strategic objectives and standards.

To work creatively and support the strategic goal to achieve the highest possible standards of performance in Ceredigion County Council services and teams.

Closing date: 3rd March 2019 (noon)

 

GWASANAETHAU CYFREITHIOL A LLYWODRAETHU

RHEOLWR CORFFORAETHOL - GWASANAETHAU CYFREITHIOL

Cyfeirnod: REQ101428

Lleoliad: Penmorfa, Aberaeron

Cyflog: Gradd 15 (SCP 53 - 55): £48,394 – 50,241  y flwyddyn

Cytundeb: Parhaol

Oriau: 37 awr yr wythnos

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn awdurdod lleol unedol sy’n darparu amrywiaeth o wasanaethau i breswylwyr y Sir, i ymwelwyr ac i fusnesau. Mae Ceredigion yn lle gwych I fyw ac i weithio.

Dyma gyfle rhagorol i wneud cyfraniad at waith Cyngor sydd â’i olygon tua’r dyfodol ac y mae iddo le unigryw yn niwylliant a daearyddiaeth Cymru.

Bod yn Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol y Cyngor ac yn gynghorydd arweiniol i'r Cyngor ar ran gwasanaethau Cyfreithiol y Cyngor.

Darparu gwasanaethau Cyfreithiol effeithlon ac effeithiol.

Darparu gwasanaethau Dirprwy Swyddog Monitro.

Darparu cyswllt allweddol gyda Swyddogion Arweiniol Corfforaethol a gweithio gyda Rheolwyr Corfforaethol eraill i sicrhau bod timau'n cael eu rheoli'n gyson i fodloni amcanion strategol a chorfforaethol a bod y rhain yn cael eu cydlynu'n effeithiol a'u gweithredu ar draws pob maes gwasanaeth. 

Er bod gan Reolwyr Corfforaethol gyfrifoldeb penodol i reoli tim a/neu swyddogaeth, mae ganddynt gyfrifoldeb corfforaethol i sicrhau bod holl weithgarwch a gweithredoedd y gwasanaeth yn cael eu rheoli i gefnogi amcanion a safonau strategol y Cyngor.

I weithio'n greadigol a chefnogi'r nod strategol i gyflawni'r safonau perfformiad uchaf posibl yng ngwasanaethau a thimau Cyngor Sir Ceredigion.

 

Dyddiad cau: 3ydd Mawrth 2019 (hanner dydd)