Welsh Government

Government Lawyer

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£48,650
Posted
07 Mar 2019
Closes
25 Mar 2019
Practice area
Public law
Position
Solicitor
Contract type
Permanent

Government Lawyer

Welsh Government

Location: Cardiff

Starting salary dependant on experience: Lawyer - starting at £48,650 and rising in stages over 3 years to £58,185 (if you have 3 or more years of post-qualification experience)

The Welsh Government is in the midst of a period of unprecedented change. With new and enhanced powers following a new devolution settlement for Wales, and the need to undertake critical work relating to EU withdrawal, the Legal Services Department within Welsh Government is seeking a number of highly talented lawyers to strengthen its capacity at a critical time in UK and Welsh affairs.

With more than 100 lawyers and support staff, organised across 15 subject areas, the Legal Services Department is the largest of its kind in Wales. It is responsible for the delivery of all legal services to Welsh Government. This work places government lawyers at the heart of devolved government. They advise on complex matters of public law on projects of national significance, on major constitutional developments, on addressing the challenges of EU withdrawal and play a central role in the development of Welsh legislation.

Specifically, the Legal Services Department is seeking to appoint lawyers who can provide additional capacity and expertise across public law. If you are attracted by working at the forefront of the law, Welsh Government would welcome your interest. You could be newly qualified, an experienced lawyer seeking to apply your skills in a new and different context, or attracted by an environment which offers and embraces flexible working arrangements. Applications from those who are not yet qualified are also welcome but appointment will be conditional on qualification having been obtained prior to start date. Applications from those who have previously expressed an interest in joining the Welsh Government legal team would also be welcome.

If you  have a disability that means you aren’t able to apply online and would like to request information about the role in a different format, or request a reasonable adjustment in order to apply, please contact our Corporate Shared Service Helpdesk on 03000 255454 or by e-mailing SharedServiceHelpdesk@gov.wales

The closing date for applications is 4pm on Monday 25 March 2019.

The Welsh Government is an Equal Opportunities Employer and a Disability Confident Leader.  Applications can be made in either Welsh or English.  Applications made in Welsh will not be treated less favourably than those submitted in English.

The Welsh Government's recruitment processes are underpinned by the principle of selection for appointment on merit on the basis of fair and open competition as outlined in the Civil Service Commission’s Recruitment Principles.

Cyfreithiwr y Llywodraeth

Llywodraeth Cymru

Lleoliad: Caerdydd

Cyflog cychwynnol yn ddibynnol ar brofiad:

Cyfreithiwr - yn dechrau ar £48,650 ac yn codi’n raddol dros dair blynedd i £58,185 (os oes gennych dair blynedd neu ragor o brofiad ar ôl cymhwyso)

Mae Llywodraeth Cymru yng nghanol cyfnod o newid na welwyd ei debyg. Yn sgil y pwerau newydd ac ehangach sy’n dilyn setliad datganoli newydd ar gyfer Cymru, a’r angen i wneud gwaith hanfodol yn ymwneud ag ymadael â’r UE, mae’r Adran Gwasanaethau Cyfreithiol o fewn Llywodraeth Cymru yn chwilio am nifer o gyfreithwyr hynod ddawnus i gryfhau ei gallu i weithredu mewn cyfnod hanfodol bwysig yn hanes Cymru a’r DU.

Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol, sydd â thros 100 o gyfreithwyr a staff cymorth yn ymdrin â 15 o feysydd, yw’r sefydliad mwyaf o’i fath yng Nghymru. Mae’n gyfrifol am gyflenwi’r holl wasanaethau cyfreithiol i Lywodraeth Cymru. Mae’r gwaith hwn yn rhoi cyfreithwyr y llywodraeth wrth galon y llywodraeth ddatganoledig. Maent yn cynghori ar faterion cyfraith gyhoeddus cymhleth o ran prosiectau sydd o arwyddocâd cenedlaethol, ar ddatblygiadau cyfansoddiadol mawr ac ar ymdrin â heriau ymadael â’r UE, ac yn chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu deddfwriaeth Cymru.

Yn benodol, mae’r Adran Gwasanaethau Cyfreithiol yn dymuno penodi cyfreithwyr a all gynnig adnodd ac arbenigedd ychwanegol ar draws y gyfraith gyhoeddus. Os yw gweithio yn rheng flaen y gyfraith yn apelio atoch, byddai Llywodraeth Cymru yn falch o glywed gennych. Gallech fod newydd gymhwyso, yn gyfreithiwr profiadol sy’n awyddus i ddefnyddio eich sgiliau mewn cyd-destun newydd a gwahanol, neu’n cael eich denu gan amgylchedd sy’n cynnig ac yn hybu trefniadau gweithio hyblyg. Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan bobl nad ydynt wedi cymhwyso ar hyn o bryd, ond bydd y penodiad yn amodol ar ennill cymhwyster cyn y dyddiad cychwyn. Byddem hefyd yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd wedi mynegi diddordeb mewn ymuno â thîm cyfreithiol Llywodraeth Cymru yn y gorffennol.

Os oes gennych anabledd sy’n golygu na allwch wneud cais ar-lein ac os hoffech ofyn am wybodaeth am y swydd mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol er mwyn cyflwyno’ch cais, cysylltwch â’n Desg Gymorth Cydwasanaethau Corfforaethol drwy ffonio 03000 255454 neu e-bostio DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4pm ddydd Llun, 25 Mawrth 2019.

Mae Llywodraeth Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn Arweinydd Hyderus o ran Anabledd. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na’r rhai a wneir yn Saesneg.

Mae prosesau recriwtio Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar yr egwyddor o benodi yn ôl teilyngdod, ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel a nodir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiynwyr y Gwasanaeth Sifil.

More searches like this