Cardiff Council

Principal Property Solicitor

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£45,639 - £55,130
Posted
08 Mar 2019
Closes
27 Mar 2019
Practice area
Commercial property
Position
Solicitor
Hours
Full time
Contract type
Permanent

Cardiff Council’s Legal Service – Principal Property Solicitor

The salary range for the post is £45,639 - £55,130

We are looking for an experienced Solicitor or Barrister (or equivalent legal qualification or experience) to join the Council’s legal team to manage a wide range of property work and to personally undertake complex and high value property work. The post will include giving advice to senior officers and elected councillors on complex projects, including initial advice on property and governance issues such as powers, decision making and state aid issues. The post holder will manage the property and planning team, be a member of and contribute to the Directorate Management Team, deputise for the Operational Manager and on occasions the Director of Legal and Governance and Monitoring Officer. The successful applicant must have experience of complex and high value property work, an interest in local government, and the ability to advise senior officers and politicians, motivate and manage staff and develop work systems and processes with the team.

We expect the individual appointed to take personal responsibility for delivering excellence, to work with others to achieve the best possible outcomes, to embrace change and new opportunities, to make the most of the resources available and to think and act in the best interests of the Council.

Cardiff Council’s Legal Service is Lexcel accredited and is based at County Hall in Cardiff Bay with good public transport links. We have specialist lawyers carrying out litigation, procurement, property, planning, governance, childcare and adult social services work, and aim to provide our clients with an excellent and comprehensive service.

Applications from candidates who wish to have a flexible working pattern are welcomed.

This is a politically restricted post.

For further details about the post and to apply please visit our website. The closing date is 27 March 2019.

Gwasanaeth Cyfreithiol Cyngor Caerdydd – Prif Gyfreithiwr Eiddo

Ystod y cyflog ar gyfer y swydd hon yw £45,639 - £55,130

Rydym yn chwilio am Gyfreithiwr neu Fargyfreithiwr profiadol (neu gymhwyster neu brofiad cyfwerth) i ymuno â thîm cyfreithiol y Cyngor i reoli ystod eang o waith sy’n ymwneud ag eiddo ac i ymgymryd yn bersonol â gwaith eiddo cymhleth a gwerthfawr. Bydd y swydd yn ymwneud â rhoi cyngor i uwch swyddogion a chynghorwyr etholedig ar brojectau cymhleth, gan gynnwys cyngor cychwynnol ar faterion sy’n ymwneud ag eiddo a llywodraethu, megis pwerau, gwneud penderfyniadau a materion cymorth gwladwriaethol. Bydd deiliad y swydd yn rheoli’r tîm eiddo a chynllunio, yn aelod o, ac yn cyfrannu at Dîm Rheoli’r Gyfarwyddiaeth, yn dirprwyo ar ran y Rheolwr Gweithredol ac ar adegau, ar ran Cyfarwyddwr y Gyfraith a Llywodraethu a’r Swyddog Monitro. Rhaid bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o waith eiddo cymhleth a gwerthfawr, diddordeb mewn llywodraeth leol, a’r gallu i gynghori uwch swyddogion a gwleidyddion, ysgogi a rheoli staff a datblygu systemau a phrosesau gwaith gyda’r tîm.

Disgwyliwn i’r unigolyn a benodir gymryd cyfrifoldeb personol am sicrhau rhagoriaeth, gweithio gydag eraill i gyflawni’r canlyniadau gorau posib, ymateb yn gadarnhaol i newid a chyfleoedd newydd er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael a meddwl a gweithredu gyda golwg ar hyrwyddo buddiannau’r Cyngor.

Mae Gwasanaeth Cyfreithiol Cyngor Caerdydd wedi’i achredu gan Lexcel ac mae wedi’i leoli yn Neuadd y Sir, ym Mae Caerdydd, sydd â chysylltiadau da o ran trafnidiaeth gyhoeddus. Mae gennym gyfreithwyr arbenigol yn ymgymryd â gwaith ymgyfreitha, caffael, eiddo, cynllunio, llywodraethiant, gofal plant a gwasanaethau cymdeithasol i oedolion, a’n nod yw darparu gwasanaeth gwych a chynhwysol i’n cwsmeriaid.

Croesawir ceisiadau gan ymgeiswyr sydd am gael patrwm gwaith hyblyg.

Mae’r swydd hon yn gyfyngedig yn wleidyddol.

Am fanylion pellach ynglŷn â’r swydd ac i wneud cais amdani, ewch i’n gwefan. Y dyddiad cau yw 27 Mawrth 2019.