Senior Lawyer - Community Services Team

Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
£38,813 - £41,675 p.a.
Posted
17 Apr 2019
Closes
30 Apr 2019
Ref
X-LG-LGT58
Practice area
Social care
Position
Barrister, Solicitor
Hours
Full time
Contract type
Locum/Contract

Senior Lawyer - Community Services Team

Post Reference: X-LG-LGT58

Grade 10, SCP 36 - 39  £38,813 - £41,675 p.a.

 Where applicable the Council operates a pool car scheme for business travel. Where it is not suitable or possible to use a pool car, local car mileage or travel expenses may apply, as determined by the Council.

Legal Services

Location: Civic Offices     

Permanent/Temporary : Temporary Reason: funding agreed on an initial 3 year fixed term contract.

Further Information

Days / Hours of Work

Monday - Friday / 37 hours

Brief Description of Post

To undertake Social Services and Adult Care legal work of the council in conjunction with DOLS, including the preparation and conduct of the Council’s case in the High Court, the County Court, Magistrate’s Court, Boards, Panels, other Tribunals and Inquiries.

DBS Check Required (For further information, please visit DBS): Standard

Closing date: 30.4.2019 17:00

Uwch Gyfreithiwr - Tîm Gwasanaethau Cymunedol

Cyfeirnod y swydd: X-LG-LGT58

Gradd 10, PGC 36 - 39  £38,813 - £41,675 y.f.

Lle bo’n berthnasol mae'r Cyngor yn gweithredu cynllun cronfa geir ar gyfer teithio busnes. Lle nad yw'n addas neu bosibl defnyddio cronfa geir, gall milltiroedd car lleol neu gostau teithio fod yn berthnasol, fel y penderfynir gan y Cyngor.

Gwasanaethau Cyfreithiol

Lleoliad: Swyddfeydd Dinesig

 

Parhaol/Dros Dro: Rheswm dros gynnig swydd dros dro: cytunwyd i roi cyllid ar gyfer contract tymor penodol am 3 blynedd i gychwyn.

Gwybodaeth bellach

Diwrnodau / Oriau Gwaith

Dydd Llun i ddydd Gwener / 37 awr

Disgrifiad byr o’r swydd

Ymgymryd â gwaith cyfreithiol Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Oedolion y cyngor ar y cyd â Threfniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid, gan gynnwys paratoi a chynnal achos y Cyngor yn yr Uchel Lys, y Llys Sirol, Llys yr Ynadon, Byrddau, Paneli, Tribiwnlysoedd ac Ymholiadau eraill.

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd? (Am ragor o wybodaeth ewch i DBS): Safonol

Dyddiad cau: 30.4.2019 17:00