Welsh Government

Legislative Counsel

Location
Wales
Salary
£61,090 to £71,475
Posted
29 Apr 2019
Closes
02 Jun 2019
Practice area
Public law
Position
Solicitor
Hours
Full time
Contract type
Permanent

ASSISTANT LEGISLATIVE COUNSEL

£61,090 to £71,475 (subject to satisfactory completion of two year probationary period at a lower pay scale).

Location: Pan Wales

The Office of the Legislative Counsel is a team of specialist lawyers responsible for drafting Bills for introduction into the National Assembly for Wales. Legislative Counsel are required to draft law that implements the policy objectives of the Welsh Government in a way that is linguistically clear as well as legally effective. This is a challenging and intellectually demanding task, involving detailed analysis of legal issues, policy objectives and existing legislation. It also requires an exceptional degree of accuracy and attention to detail. The Welsh Government is also committed to make the emerging Welsh statute book more accessible and easier to use and understand.

Successful candidates will be lawyers who have a high level of analytical skills and the ability to master complex legal concepts and identify practical solutions to problems. They will have a genuine interest in the form and use of language and in finding methods to express complex legal propositions effectively. They will also need to be to work under pressure and think creatively. Since Legislative Counsel work closely with Welsh Government lawyers and policy makers at all stages in producing legislation, successful candidates will also have excellent interpersonal and communication skills.

We are now seeking to appoint four Assistant Legislative Counsel.

For at least two of the four appointments, the successful candidate must have (or be close to acquiring) high level Welsh language skills. For the other two posts, Welsh language skills are desirable but are not essential.

The Welsh Government is an Equal Opportunities Employer and a Disability Confident Leader.  Applications can be made in either Welsh or English.  Applications made in Welsh will not be treated less favourably than those submitted in English. The Welsh Government's recruitment processes are underpinned by the principle of selection for appointment on merit on the basis of fair and open competition as outlined in the Civil Service Commission’s Recruitment Principles.

https://gweddill.gov.wales/docs/caecd/publications/190424-candidate-pack-2019-assistant-legislative-counsel-en.pdf

The closing date for applications: 02/06/2019

Drafftio deddfau i Gymru

CWNSLER DEDDFWRIAETHOL CYNORTHWYOL

£61,090 i £71,475 (yn amodol ar gwblhau cyfnod prawf dwy flynedd yn foddhaol ar raddfa gyflog is).

Lleoliad: Cymru gyfan

Mae Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol yn dîm o gyfreithwyr arbenigol sy'n gyfrifol am ddrafftio Biliau i'w cyflwyno i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae angen i Gwnsler Deddfwriaethol  ddrafftio cyfraith i cyflawni amcanion polisi Llywodraeth Cymru mewn ffordd sy'n ieithyddol glir yn ogystal â bod yn effeithiol yn gyfreithiol. Mae hon yn dasg heriol, sy'n cynnwys dadansoddiad manwl o faterion cyfreithiol, o’r amcanion polisi ac o ddeddfwriaeth sydd eisoes yn bodoli. Mae hefyd yn gofyn am safon eithriadol o gywirdeb a sylw i fanylder. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ymrwymedig i sicrhau bod y llyfr statud Gymreig sy’n datblygu yn dod yn fwy hygyrch ac yn haws ei ddefnyddio a'i ddeall.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gyfreithwyr sydd â lefel uchel o sgiliau dadansoddi a’r gallu i feistroli cysyniadau cyfreithiol cymhleth a dod o hyd i atebion ymarferol i broblemau. Byddant â diddordeb yn ffurf a  defnydd  iaith, ac mewn ddulliau i fynegi cynigion cyfreithiol cymhleth yn effeithiol. Bydd hefyd angen iddynt fedru gweithio o dan bwysau ac i feddwl yn greadigol. Mae’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol yn gweithio'n agos gyda chyfreithwyr Llywodraeth Cymru a llunwyr polisi ar bob cam wrth lunio'r ddeddfwriaeth, a bydd angen felly i’r ymgeiswyr llwyddiannus hefyd feddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog.

Rydym am benodi pedwar Cwnsler Deddfwriaethol Cynorthwyol.

Ar gyfer o leiaf dau o'r pedwar penodiad, bydd yn rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar (neu bod yn agos at gaffael) sgiliau iaith Gymraeg lefel uwch. Ar gyfer y ddwy swydd arall, mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol ond ddim yn hanfodol.

Mae Llywodraeth Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn sefydliad sy’n Hyderus o ran Anabledd.  Gellir gwneud ceisiadau yn Gymraeg neu’n Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau a gyflwynwyd yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na'r rhai a gyflwynir yn Saesneg. Ategir prosesau recriwtio Llywodraeth Cymru gan yr egwyddor o ddethol ar gyfer penodiadau yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored fel yr amlinellir Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

https://gweddill.gov.wales/docs/caecd/publications/190424-candidate-pack-2019-assistant-legislative-counsel-cy.pdf

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 02/06/2019