Department for Transport

Comisiynwyr Traffig

Location
Cardiff/Caernarfon/Golborne
Salary
£101,287 per annum
Posted
22 Jul 2019
Closes
27 Aug 2019
PQE
7 years+
Position
Solicitor
Sector
In-house
Hours
Full time
Contract type
Permanent

Penodi Comisiynydd Traffig Cymru a Chomisiynydd Traffig Gogledd-orllewin Lloegr

 

Lleoliad: 1 yn Ardal Traffig y Gogledd-orllewin – Golbourne, ger Warrington

1 yng Nghymru - Caerdydd neu Gaernarfon

 

Dyddiad cychwyn: Hydref 2019

 

Hyd y penodiad: Parhaol

 

Cyfnod amser: 42 awr (dros wythnos 5 diwrnod) gan gynnwys awr y dydd ar gyfer prydau

 

Tâl cydnabyddiaeth: £101,287 y flwyddyn (Mae cyflogau Comisiynwyr Traffig ynghlwm wrth bolisi cyflogau’r sector cyhoeddus ar gyfer y farnwriaeth).

 

Costau: Byddwn yn ad-dalu costau rhesymol fydd yn codi wrth gyflawni dyletswyddau. Bydd yr union fanylion yn cael eu rhoi yn y telerau a'r amodau. Ni fyddwn yn talu costau adleoli.

 

Meini Prawf Hanfodol ar gyfer y swydd yng Nghymru yn unig: Mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ond byddwn yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt eisoes yn meddu ar y sgiliau hyn ond sy’n barod i ymrwymo i ddysgu’r Gymraeg. Dylai’r ymgeiswyr fod yn gyfreithwyr neu’n fargyfreithwyr.

 

Mae'r Adran Drafnidiaeth yn dymuno penodi dau Gomisiynydd Traffig. Un ar gyfer Gogledd-orllewin Lloegr lle bydd yr ymgeisydd yn gweithio yn Golborne ger Warrington a’r llall ar gyfer Cymru lle y bydd yn gweithio yng Nghaerdydd neu Gaernarfon. Efallai y bydd gofyn i’r ddau Gomisiynydd deithio i rannau eraill o’r rhanbarth ac ar draws Prydain.

 

Y Comisiynwyr Traffig sy’n gyfrifol am drwyddedu a rheoleiddio’r rheiny sy’n gyrru cerbydau nwyddau trwm, bysiau a choetsis, a chofrestru gwasanaethau bysiau lleol. Gall Comisiynwyr Traffig Prydain Fawr wrando ar achosion yn enwedig apeliadau a chwynion o feysydd traffig eraill sy'n cael eu dirprwyo gan yr Uwch-gomisiynydd Traffig, ac felly gall gynnal y dyletswyddau mewn unrhyw fan ym Mhrydain. Fe’u cynorthwyir yn y gwaith hwn gan ddirprwy Gomisiynwyr Traffig, sy’n llywyddu dros nifer o ymchwiliadau cyhoeddus ac sy’n delio ag achosion ysgrifenedig. Mae gwaith fel Comisiynydd neu Ddirprwy yn cael ei gydnabod gan y Comisiwn Penodiadau Barnwrol fel gwaith sy'n cyfateb i brofiad mewn tribiwnlys.

 

Ar hyn o bryd, caiff Comisiynwyr Traffig eu penodi hyd at 65 mlwydd oed a gall y penodiadau gael eu hestyn am gyfnod hyd nes y byddant yn 66 oed, yn amodol ar gymeradwyaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

 

 

Bydd rhagor o wybodaeth am y penodiadau hyn, gan gynnwys sut i wneud cais, cyfrifoldebau'r swydd a'r manyleb person, i'w cael drwy gysylltu â'r Adran Drafnidiaeth: Paul.wainwright@dft.gov.uk.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 27 Awst 2019.