This job has expired

Government Lawyer

Employer
Welsh Government
Location
Wales
Salary
£50,870 - £60,830
Closing date
11 Jan 2021

View more

You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Government Lawyer

Pan Wales

£50,870 - £60,830

Starting at £50,870 and rising in stages over 3 years to £60,830 (if you have 3 or more years of post-qualification experience); Legal Officer - starting at £30,600 if you have less than 3 years’ post-qualification experience.  You may be eligible to re-grade to the Lawyer grade and salary when you reach one year’s service or 3 years’ post-qualification experience, whichever comes sooner (subject to satisfactory performance). Please note that if an individual’s 3 years’ experience date falls within the probation period, they will not progress to the next grade until the probation period has concluded.

There are both permanent and fixed term posts available (1-2 years) with the possibility of permanent employment at the end of the fixed term period. All of these posts are available on a job share or part time basis. There are also possible opportunities for short term secondments (1-2 years). The exercise will also seek to identify a number of successful applicants either for posting immediately or for posting to opportunities that arise over the ensuing 12 months.

The Welsh Government is in the midst of a period of unprecedented change and challenge with a need to undertake critical work in connection with, amongst other things, EU transition and the response to, and recovery from, the COVID-19 pandemic. The Legal Services Department within Welsh Government is seeking a number of highly talented lawyers to strengthen its capacity at a critical time in UK and Welsh affairs. 

If you are attracted by working at the forefront of the law, Welsh Government would welcome your interest. You will provide legal advice in a fast paced, public law environment where often the issues are high profile and significant in terms of the developing UK constitution. You will work in a team, gaining experience of working with lawyers, policy clients and Welsh Ministers to shape policy in

Wales.

We are advertising Welsh essential and Welsh desirable posts.

Closing date: 11 January 2021

 

Cyfreithiwr y Llywodraeth

Cymru Gyfan

£50,870 - £60,830

Yn dechrau ar £50,870 ac yn codi'n raddol dros 3 blynedd i £60,830 (os oes gennych dair blynedd neu ragor o brofiad ar ôl cymhwyso); Swyddog Cyfreithiol - yn dechrau ar £30,600 os oes gennych lai na thair blynedd o brofiad ar ôl cymhwyso. Gallech fod yn gymwys i gael eich ail-raddio i radd a chyflog Cyfreithiwr pan fyddwch wedi gwneud blwyddyn o wasanaeth neu pan fydd gennych dair blynedd o brofiad ar ôl cymhwyso, pa un bynnag fydd yn digwydd gyntaf (yn amodol ar berfformiad boddhaol). Noder, os bydd y dyddiad pan fo gan unigolyn dair blynedd o brofiad yn dod o fewn y cyfnod prawf, ni fydd yn mynd i'r radd nesaf hyd nes y bydd y cyfnod prawf wedi dod i ben.

Mae swyddi parhaol a swyddi cyfnod penodol (1-2 flynedd) ar gael, gyda’r posibilrwydd o gyflogaeth barhaol ar ddiwedd y cyfnod penodol. Mae pob un o’r swyddi hyn ar gael yn rhan-amser neu’n swyddi y gellir eu rhannu. Mae hefyd gyfleoedd posibl am secondiadau tymor byr (1-2 flynedd). Bydd yr ymarfer hefyd yn ceisio dod o hyd i sawl ymgeisydd llwyddiannus, naill ai i ddechrau swydd ar unwaith neu i gael cyfle i ddechrau swydd a fydd yn codi yn ystod y 12 mis wedi hynny.

Mae Llywodraeth Cymru yng nghanol cyfnod o newid a heriau na welwyd eu tebyg erioed o’r blaen. Mae angen ymgymryd â gwaith hollbwysig mewn cysylltiad â threfniadau pontio’r UE, yr ymateb i bandemig COVID-19 a’r gwaith adfer cysylltiedig, ymhlith pethau eraill. Mae'r Adran Gwasanaethau Cyfreithiol o fewn Llywodraeth Cymru yn chwilio am nifer o gyfreithwyr hynod ddawnus i gryfhau ei gallu i weithredu mewn cyfnod hanfodol bwysig yn hanes Cymru a'r DU. 

Os yw gweithio yn rheng flaen y gyfraith yn apelio atoch, byddai Llywodraeth Cymru yn falch o glywed gennych. Byddwch yn darparu cyngor cyfreithiol mewn amgylchedd cyfraith gyhoeddus, lle mae’r gwaith yn digwydd yn gyflym a'r materion o dan sylw yn aml yn uchel eu proffil ac yn arwyddocaol o ran sut mae cyfansoddiad y DU yn datblygu. Byddwch yn gweithio mewn tîm, gan ennill profiad o gydweithio â chyfreithwyr, cleientiaid polisi a Gweinidogion Cymru i lywio polisi yng Nghymru.

Rydym yn hysbysebu swyddi lle mae'r Gymraeg yn hanfodol a swyddi lle mae'r Gymraeg yn ddymunol.

Dyddiad cau: 11 Ionawr 2021

Company

The Welsh Government is the devolved Government for Wales. We are working to help improve the lives of people in Wales and make our nation a better place in which to live and work.

The Welsh Government consists of:

  • The First Minister
  • Welsh Ministers
  • The Counsel General
  • Deputy Ministers


They are supported by civil servants who work across devolved areas that include key areas of public life such as health, education and the environment.

We aim to be open and responsive to the needs of citizens and communities and are one of the few governments in the world that publishes Cabinet minutes and papers. Responsibility for most key areas of public life including health, education and environment is devolved.

With offices across Wales, including Merthyr Tydfil, Aberystwyth and Llandudno Junction, we are getting closer to the people we serve.

 

Contact Us
  • GB
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert