This job has expired

Legal Advisor

Employer
The Independent Monitoring Authority
Location
Swansea (Abertawe)
Salary
£46,154 - £62,000
Closing date
4 Jan 2022

View more

You need to sign in or create an account to save a job.

Legal Advisor

IMA - Swansea Civic Centre, Swansea SA1 3SN

£46,154 - £62,000

The Independent Monitoring Authority for the Citizens’ Rights Agreements (“the IMA”) is an independent body that makes sure the rights of EU and EEA EFTA citizens living in the UK and Gibraltar are upheld following the departure of the UK from the EU. The IMA is responsible for promoting and monitoring the implementation and application of the citizens’ rights commitments made in Part 2 of the Withdrawal Agreement and Part 2 of the EEA EFTA Separation Agreement (“the Agreements”).

The responsibilities of the IMA are set out in Schedule 2 to the European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020, but in summary, the IMA will seek to achieve its objectives by:

 • monitoring and keeping under review the legal framework and the exercise of functions by relevant public bodies in relation to relevant rights*;
 • conducting inquiries;
 • producing reports and recommendations to which relevant public authorities must have regard; and
 • where appropriate, issuing or intervening in legal proceedings.

Purpose of the post

The successful applicant will work within a current team of 5 lawyers (comprising 2 Senior Legal Advisers and 3 Legal Advisers) within the Legal Directorate of the Independent Monitoring Authority, reporting to the IMA General Counsel.

The IMA Legal Directorate provide legal advice to the Board, Executive Team, Operational Delivery Directorate and Governance Corporate Services Directorate of the IMA. The successful applicant can expect to advise on all aspects of the IMA’s work, including in relation to inquiries, litigation, complaints in addition to contribution to the provision of training. They will also be expected to develop relationships with colleagues from across the IMA as well as a variety of other public authorities and stakeholders.

You will also be responsible for working with external legal service providers and counsel when required, under the direction and oversight of the General Counsel.

Within these areas of responsibility, the successful applicant may be allocated specific areas of responsibility. As Legal Advisers, the successful applicant will have support from Senior Legal Adviser colleagues in the team, in particular on more complex and new areas of legal issues and questions.

Essential Skills

You will be

 • a qualified barrister or solicitor entitled to practise in England and Wales. We will consider applications from trainees who are due to qualify in or around March 2022.

And you will be able to demonstrate the following:

 • An understanding of the main features of public and administrative law,
 • Sound legal judgement including the effective management of legal risk,
 • Sound powers of analysis and the ability to provide legal advice on complex and technical areas of law,
 • Experience of working with and communicating complex legal issues to and influencing senior stakeholders.

Behaviours

We'll assess you against these behaviours during the selection process:

 • Leadership,
 • Making Effective Decisions,
 • Managing a Quality Service,
 • Developing Self and Others,
 • Communicating and Influencing.

For more details and to apply, visit our website.

Closing date: 4 January 2022.

We encourage applications from people from all backgrounds and aim to have a workforce that represents the wider society that we serve. We pride ourselves on being an employer of choice. We champion diversity, inclusion and wellbeing and aim to create a workplace where everyone feels valued and a sense of belonging. To find out more about how we do this visit: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice/about/equality-and-diversity.

Pwrpas y swydd:

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o fewn tîm cyfredol o 5 cyfreithiwr (yn cynnwys 2 Uwch Gynghorydd Cyfreithiol a 3 Chynghorydd Cyfreithiol) o fewn Cyfarwyddiaeth Gyfreithiol yr Awdurdod Monitro Annibynnol, gan adrodd i Gwnsler Cyffredinol yr IMA.

Mae Cyfarwyddiaeth Gyfreithiol yr IMA yn darparu cyngor cyfreithiol i'r Bwrdd, y Tîm Gweithredol, y Gyfarwyddiaeth Cyflenwi Gweithredol a Chyfarwyddiaeth Gwasanaethau Corfforaethol Llywodraethu yr IMA. Gall yr ymgeisydd llwyddiannus ddisgwyl rhoi cyngor ar bob agwedd ar waith yr IMA mewn perthynas ag ymholiadau, ymgyfreitha, cwynion yn ogystal â chyfrannu at ddarparu hyfforddiant. Bydd disgwyl iddynt hefyd ddatblygu perthnasoedd â chydweithwyr o bob rhan o'r IMA yn ogystal ag amrywiaeth o awdurdodau cyhoeddus a rhanddeiliaid eraill.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gyfrifol am weithio gyda darparwyr gwasanaethau cyfreithiol allanol pan fydd angen, o dan gyfarwyddyd a goruchwyliaeth y Cwnsler Cyffredinol.

O fewn y meysydd cyfrifoldeb hyn, gellir dyrannu meysydd cyfrifoldeb penodol i'r ymgeisydd llwyddiannus. Fel Cynghorwyr Cyfreithiol, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gefnogaeth gan gydweithwyr Uwch Gynghorydd Cyfreithiol yn y tîm, yn enwedig ar feysydd a chwestiynau cyfreithiol mwy cymhleth a newydd.

Sgiliau Hanfodol:

Byddwch chi

 • yn fargyfreithiwr neu cyfreithiwr cymwys sydd â hawl i ymarfer yng Nghymru a Lloegr. Byddwn yn ystyried ceisiadau gan hyfforddeion a fydd yn cymhwyso ym mis Mawrth 2022, neu gwmpas yr adeg honno.

a byddwch yn gallu dangos y canlynol:

 • Dealltwriaeth o brif nodweddion cyfraith gyhoeddus a gweinyddol,
 • Dyfarniad cyfreithiol cadarn gan gynnwys rheoli risg gyfreithiol yn effeithiol.
 • Pwerau dadansoddi cadarn a'r gallu i ddarparu cyngor cyfreithiol ar feysydd cymhleth a thechnegol y gyfraith,
 • Profiad o weithio gyda a chyfleu materion cyfreithiol cymhleth i uwch randdeiliaid a dylanwadu arnynt.

Ymddygiadau

Byddwn yn eich asesu yn erbyn yr ymddygiadau hyn yn ystod y broses ddethol:

 • Arweinyddiaeth,
 • Gwneud Penderfyniadau Effeithiol,
 • Rheoli Gwasanaeth o Safon,
 • Datblygu'ch Hun ac Eraill,
 • Cyfathrebu a Dylanwadu.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan bawb, yn cynnwys grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli yn ein gweithlu ar hyn o bryd, ac rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gyflogwr o safon uchel sy’n denu llawer o ymgeiswyr. Ewch i https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice/about/equality-and-diversity gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle.

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert