This job has expired

Commercial Property Lawyer

Employer
Welsh Government
Location
Wales
Salary
£51,380 to £61,440
Closing date
11 Jul 2022

View more

You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Commercial Property Lawyer

 

Lawyer, Business, Infrastructure and Treasury Division

 

Salary: £51,380 to £61,440

 

Location: Pan Wales

 

'Pan Wales' means that the location in which the vacancy can be based is flexible, subject to the needs of the business. A list of the Welsh Government's offices can be found on our website (www.wales.gov.uk). Please note it may not always be possible to accommodate a preference for a specific office location, but requests will be taken into consideration.

 

Most of our staff are however currently working remotely due to the pandemic. Whilst the precise post pandemic working arrangements are still under consideration, it is likely that such arrangements will see the normalisation of blended or hybrid “place of work” arrangement for many staff in the future.

 

The Legal Services Department within Welsh Government is seeking a number of highly talented lawyers to strengthen its capacity at a critical time in UK and Welsh affairs.  If you are attracted by working at the forefront of the law, Welsh Government would welcome your interest. You could be a lawyer at the start of your career, an experienced lawyer seeking to apply your skills in a new and different context, or attracted by an environment which offers and embraces flexible working arrangements.

 

With more than 100 lawyers and support staff, organised across a wide variety of subject areas, the Legal Services Department is the largest public sector legal department in Wales. It is responsible for the delivery of all legal services to the Welsh Ministers. The Department’s lawyers are at the heart of devolved government, playing a central role in the development of Welsh primary and secondary legislation and Welsh provision in UK legislation and advising on complex matters of public law, projects of national significance and major constitutional developments. The Welsh Government is in the midst of a period of unprecedented change and challenge and the Legal Services Department needs to, in addition to providing the legal support necessary to deliver the Programme for Government, undertake critical work on the response to, and recovery from, the COVID-19 pandemic.

 

The posts advertised are within the Property Team which sits within the Business, Infrastructure and Treasury Division.

 

If you have experience in one or more of the areas listed below and are attracted by the prospect of contributing to our response to the economic development challenges that we face at this critical time, whilst working within a supportive and flexible environment with ample opportunity to further develop your professional skills and experience, then the Welsh Government would welcome your interest.

 

The work of the Property Team is varied and wide ranging. We are therefore interested in hearing from lawyers who have skills and experience in at least one of the following areas:

 

  • Acquisition and disposal of land and buildings. Development agreements. Leases and associated landlord and tenant matters. Easements and statutory infrastructure agreements. Grant agreements and legal charges. Public and private joint ventures. public / private partnerships and joint ventures. 

Starting salary:

 

• With 3 or more years of post-qualification experience at offer: £51,380 (non-negotiable) and rising in stages over 3 years to £61,440;

 

Applications from those who have previously expressed an interest in joining the Welsh Government legal team would also be welcome.  

 

We welcome and encourage applications from those currently underrepresented in our workforce, such as Black, Asian and Minority Ethnic people and disabled people.   

 

For further details of these roles and our assessment criteria and process please read the advert on the Welsh Government website:

 

Closing Date: 4pm on Monday 11th July 2022

 

 

 

 

Cyfreithiwr Eiddo Masnachol

 

Cyfreithiwr, yr Is-adran Busnes, Seilwaith a’r Trysorlys

 

Cyflog: £51,380 i £61,440

 

Lleoliad: Cymru Gyfan

 

Mae 'Cymru gyfan' yn golygu y gellir bod yn hyblyg o ran lleoliad y swydd, yn amodol ar anghenion y busnes. Gellir gweld rhestr o swyddfeydd Llywodraeth Cymru ar ein gwefan (www.cymru.gov.uk). Noder na fydd hi bob amser yn bosibl ichi allu gweithio yn y lleoliad a ddewisir gennych, ond bydd ceisiadau yn cael eu hystyried.

 

Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o’n staff yn gweithio o bell ar hyn o bryd oherwydd y pandemig. Er bod union drefniadau gwaith y cyfnod ar ôl y pandemig yn dal yn cael eu hystyried, mae’n debygol y bydd y trefniadau gwaith cyfunol neu “leoliad gwaith” hybrid yn dod yn fwy arferol i lawer o staff yn y dyfodol.

 

Mae'r Adran Gwasanaethau Cyfreithiol o fewn Llywodraeth Cymru yn chwilio am nifer o gyfreithwyr hynod ddawnus i gryfhau ei gallu i weithredu mewn cyfnod hanfodol bwysig yn hanes Cymru a'r DU. Os yw gweithio ar flaen y gad ym maes y gyfraith yn apelio atoch, byddai Llywodraeth Cymru yn falch pe bai gennych ddiddordeb. Efallai eich bod yn gyfreithiwr ar gychwyn eich gyrfa, yn gyfreithiwr profiadol sy’n dymuno cymhwyso’ch sgiliau mewn cyd-destun newydd a gwahanol, neu’n awyddus i weithio mewn amgylchedd sy’n cynnig ac yn mabwysiadu trefniadau gwaith hyblyg.

 

A chanddi fwy na 100 o gyfreithwyr a staff cymorth, sy’n gweithio mewn amrywiaeth eang o feysydd pwnc, yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol yw’r adran gyfreithiol fwyaf yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae’n gyfrifol am ddarparu pob gwasanaeth cyfreithiol i Lywodraeth Cymru. Golyga’r gwaith hwn fod cyfreithwyr yr Adran wrth galon y llywodraeth ddatganoledig. Maent yn cynghori ar faterion cymhleth o ran y gyfraith gyhoeddus, ar brosiectau ac iddynt arwyddocâd cenedlaethol, ar ddatblygiadau cyfansoddiadol mawr. Mae ganddynt hefyd rôl ganolog wrth ddatblygu deddfwriaeth Gymreig sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth, a darpariaethau ar gyfer Cymru yn neddfwriaeth y DU.  Mae Llywodraeth Cymru yng nghanol cyfnod o newid heriol a anrhagweladwy, ac yn ogystal a darparu y cymorth cyfreithiol sydd angen i gyflawni’r Rhaglen Lywodraeth, mae cyfreithwyr Llywodraeth Cymru hefyd yn ymgymryd gwaith holl bwysig i ymateb i’r bandemig Covid-19, ac ar yr adferiad o’r pandemig.

 

Mae’r swyddi a hysbysebir yn y Tîm Eiddo sy’n rhan o’r Is-adran Busnes, Seilwaith a’r Trysorlys.

 

Os oes gennych brofiad mewn un neu fwy o’r meysydd a restrir isod a bod y cyfle i gyfrannu at ein hymateb i’r heriau datblygu economaidd rydym yn eu hwynebu ar yr adeg dyngedfennol hon o ddiddordeb ichi, a hynny wrth weithio o fewn amgylchedd hyblyg a chefnogol lle mae digon o gyfle i feithrin eich sgiliau proffesiynol ac ennill mwy o brofiad, hoffai Llywodraeth Cymru glywed gennych.

 

Mae gwaith y Tîm Eiddo yn amrywio. Felly hoffem glywed gan gyfreithwyr sydd â sgiliau a phrofiad yn un o’r meysydd canlynol o leiaf:

 

  • Caffael a gwaredu tir ac adeiladau. Cytundebau datblygu. Lesoedd a materion cysylltiedig yn ymwneud â landlordiaid a thenantiaid. Hawddfreintiau a chytundebau seilwaith statudol. Cytundebau grantiau a phridiannau cyfreithiol. Cyd-fentrau cyhoeddus a phreifat.

Y cyflog cychwynnol:

 

  • Â thair blynedd o brofiad ar ôl cymhwyso neu fwy wrth gael cynnig y swydd: £51,380 (dim modd negodi) ac yn codi’n raddol dros dair blynedd i £61,440;

Croesewir ceisiadau gan rai sydd wedi mynegi diddordeb o’r blaen mewn ymuno â thîm cyfreithiol Llywodraeth Cymru yn ogystal.

 

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan rai sydd, ar hyn o bryd, yn cael eu tangynrychioli yn ein gweithlu, er enghraifft pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol a phobl anabl.

 

Am ragor o fanylion am y rolau hyn, ac am ein meini prawf a’n proses asesu, darllenwch yr hysbyseb ar wefan Llywodraeth Cymru os gwelwch yn dda.

 

Dyddiad Cau: 4pm ddydd Llun 11 Gorffennaf 2022

Company

The Welsh Government is the devolved Government for Wales. We are working to help improve the lives of people in Wales and make our nation a better place in which to live and work.

The Welsh Government consists of:

  • The First Minister
  • Welsh Ministers
  • The Counsel General
  • Deputy Ministers


They are supported by civil servants who work across devolved areas that include key areas of public life such as health, education and the environment.

We aim to be open and responsive to the needs of citizens and communities and are one of the few governments in the world that publishes Cabinet minutes and papers. Responsibility for most key areas of public life including health, education and environment is devolved.

With offices across Wales, including Merthyr Tydfil, Aberystwyth and Llandudno Junction, we are getting closer to the people we serve.

 

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert